Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 8 Αυγούστου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Ενώ εντείνεται η συζήτηση για το αν θα γίνει ή όχι η νέα Διάσκεψη για το Ανατολικό ζήτημα, πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν τόσο ότι ’’τα Ελληνικά ζητήματα θα λυθούν διά της Ελλάδος’’, όσο και ότι επιβάλλονται οι εκλογές καθώς όπως αναφέρεται ο λαός τις θέλει ‘’ίν’ απαλλαγή των αρπυιών του παλαιοκομματισμού’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Ο κ. Α. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

«Θα παραμείνη κατέχων θέσιν ην εδέχθη να συντηρήση, εν γνώσει της αποτυχίας προς ην θα ωδήγει η ασκηθείσα πολιτική; Ή ομολογών νέαν πλάνην θα συμπληρώση την ικανοποίησιν της πατριωτικής του διαθέσεως παραιτούμενος θέσεως χρησιμοποιηθείσης, όπως πιστευθή υπό των αφελών η πιθανότης συνεχείας της πολιτικής ήτις είχεν οδηγήσει μέχρι της Συνθήκης των Σεβρών; Ο γρίφος ούτος λύεται»

 • ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ – ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ‘’Κ13’’ – ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

«Η ελευθέρα Ελλάς ωδηγήθη εις την Μικράν Ασίαν εις εκτέλεσιν ενός καθήκοντος εθνικού και ανθρωπιστικού. Το καθήκον τούτο εξετελέσθη μετ’ απαραμίλλου αυτοθυσίας. Αλλά θα έπρεπε και οι απελευθερούμενοι πληθυσμοί ν’ αποδείξωσι δι’ έργων και όχι διά κενών λόγων, ότι είνε όντως άξιοι της ελευθερίας και αποφασισμένοι να την διατηρήσωσι»

 • Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΥΠΟΚΥΨΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ

«Αλλ’ ενώπιον της εκδήλου και πασιφανούς αδυναμίας του Κεμάλ, ήτις σημαίνει την πρώτην διπλωματικήν νίκην της Ελλάδος, η Κυβέρνησις οφείλει να διοργανώση την κρατικήν και λαϊκήν αντοχήν κατά τρόπον. Όστις θα πείση ισχυρώς τον εχθρόν ότι τα όρια της ελληνικής επιμονής και αποφασιστικότητος είνε τοσούτον εκτεταμένα, ώστε να μη ελπίση ότι θα εύρη εντεύθεν διάθεσιν προς σύναψιν ειρήνης οπωσδήποτε ενθαρρυντικήν των ελπίδων του. Έως ότου ο εχθρός αναγκασθή να υποκύψη οριστικώς»

ΕΘΝΟΣ

 • ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

«Η κοινή συνείδησις αξιοί να ΕΠΕΛΘΗ Η ΛΥΣΙΣ. Αύτη δε μόνον διά των εκλογών δύναται να προκληθή ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. Το ψεύδος αποκαλύπτεται, ως απεκαλύφθη ήδη. Η τρομοκρατία δεν ισχύει επ’ άπειρον. Των πραγμάτων η δύναμις επιβάλλεται σιδηρώς. Ο Λαός ΘΕΛΕΙ τας εκλογάς, ίν’ απαλλαγή των αρπυιών του παλαιοκομματισμού. Σεβασθήτε την θέλησίν του, άλλως θα συντριβήτε υπ’ αυτήν»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΑΝΤΣΕΡ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ – ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΗ Ο ΙΔΙΟΣ
 • ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ – ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

«Οι υπαίτιοι της σημερινής καταστάσεως, οι υπαίτιοι της απωλείας της μικρασιατικής υποθέσεως, εκείνοι οι οποίοι οδηγούσι ένα λαόν εις την άτιμον πάλιν δουλείαν εκ πολιτικής εμπαθείας και καταπτύστου αρχομανίας, θα δώσωσι λόγον μίαν ημέραν, εκείνοι οι οποίοι κατέπνιξαν πάσαν κίνησιν του μικρασιατικού λαού, εκείνοι οι οποίοι έπληξαν πάσαν αυτοβουλίαν του, εκείνοι οι οποίοι, αντί να οργανώσωσι τον μικρασιατικόν ελληνισμόν, δεν έκαμαν άλλο τι ή να αποσυνθέσωσι τούτον, να τον πλήξωσιν εις τα καίρια και τέλος εις μίαν στιγμήν δεδομένην, καθ’ ην οριστικώς εκρίνετο η τύχη αυτού, να του περιορίσωσι πάσν κίνησιν, δεσμεύσαντες αυτόν με χειροπέδας. Ουδείς θ’ απαλλαγή των ευθυνών»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΜΟΝΟΝ ΡΙΖΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΕΤΕΛΕΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ – ΤΙ ΑΦΗΝΕΤΕ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΝ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ;

«Και διά τίνων μέτρων πρόκειται ν’ αντιμετωπίση αυτήν κατά την επικειμένην σύσκεψιν εν Αθήναις των Πέντε μετά των Τριών; Και εάν υποτεθή, ότι παρά τας επιμόνους φήμας περί διαφωνιών, η τελευταία σελίς ην ήνοιξεν η Κυβέρνησις ήθελε κλεισθή με τας υπογραφάς όλων των υπευθύνων, θα ευρεθούν σύμφωνοι επί του εδάφους μιας νέας πλιτικής ενεργείας, ουχί της αύριον, αλλά της σήμερον; Και οποία θα είναι η πολιτική αύτη; Συνέχεια της μέχρι τούδε παταγώδους αποτυχίας;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΚΕΜΑΛΙΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ κ. ΦΑΚΤΑ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ – ΠΟΙΑΝ ΓΝΩΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

«Θα επιφυλάσσονται ν’ απαντήσουν μέχρις ού συνεννοηθούν μεταξύ των οι δύο πληρεξούσιοι της Ελλάδος; Και αν μόνοι κατόπιν δεν ευρεθούν σύμφωνοι; Θα ζητούν γνώμην εξ Αθηνών; Και η Διάσκεψις θα αναμένη κάθε τόσον μίαν απλήν απάντησιν εις συζήτησιν δευτερευούσης μεν διά το θέμα σημασίας, σοβαρωτάτην όμως διά τα συμφέροντα της Ελλάδος;»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΤΙ ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΠΕΡΙΤΤΗ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ – Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ

 • ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΟΞΥΤΑΤΟΝ ΔΙ’ ΗΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΟΝ ΔΙ’ ΕΚΕΙΝΟΥΣ

«Η Αγγλία (…) δεν επιδεικνύει ιδιαιτέραν σπουδήν διά την σύγκλησιν Διασκέψεως. Αλλά τι αποδεικνύεται εξ αυτού; Τι άλλο παρά το αναμφισβήτητον τούτο. Ότι διά την αγγλικήν πολιτικήν το ανατολικόν αρχίζει να διαμορφούται εις ΖΗΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΟΝ. Και ότι εφ’ όσον λαμβάνει διά τους Άγγλους τον χρονίζοντα τούτον χραρακτήρα, επί τοσούτον καθίσταται θανασίμως ΟΞΥΤΕΡΟΝ δι’ ημάς. Έχει αντιληφθή την εμφανιζομένην ήδη διαφοράν ταύτην η Ελληνική Κυβέρνησις;»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΣΠΕΥΔΕΙ – ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Ο ΣΑΝΤΖΕΡ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ο κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΝ ΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ((ΝΑ ΑΛΛΑΞΩΜΕΝ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ))

«Είνε καιρός να αλλάξωμεν και ημείς τακτικήν και τρόπον αντιδράσεως κατά του τυραννικού καθεστώτος, το οποίον ήρχισε να αποπνέη τον επιθανάτιον ρόγχον. Να παύσωμεν θεωρούντες νόμιμον μίαν τοιαύτην Κυβέρνησιν, κειμένην έξω παντός νόμου, και παντός ιερού και οσίου. Να παύσωμεν συνεργαζόμενοι μετ’ αυτής ως αποτελούντες την νόμιμον Αντιπολίτευσιν του Ελληνικού λαού και να αφήσωμεν πλέον εις χείρας του λαού απ’ ευθείας τον τρόπον και τα μέσα της απολυτρώσεως αυτού εκ των τυρράνων του»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ

«Καθ’ όλας τας βασίμους ενδείξεις το Ανατολικόν δεν πρόκειται να εξετασθή υπό των Συμμάχων προς λύσιν πρό της προσεχούς ανοίξεως. Και συνετής πολιτικής απόδειξις θα ήτο η άνευ σπασμωδικών κινήσεων προς εγχειρήματα εξεύρεσις των μέσων, τα οποία θα ακθίστων την αναμονήν γόνιμον εις ωρίμανσιν της δικαίας ως προς ημάς λύσεως της εκκρεμότητος του Ανατολικού»

 • ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΠΟΥΛΕΙ

ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠ’ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ΠΡΩΪΝΗ

 • Ο ΣΙΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΔΙΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΑΣ

«Εξ άλλου ο Κεμάλ δεν έχει πρωτοβουλίαν ενεργείας εις το Ανατολικόν ζήτημα. Ο περίφημος αυτός στρατάρχης είνε ανδρείκελον εις χείρας ισχυρών προστατών. Εξ αυτών εμπνέεται και παρ’ αυτών λαμβάνει διαταγάς και οδηγίας, διότι αυτοί είνε οι ενισχύοντες και βοηθούντες αυτόν. Ας μη παρασυρθώμεν λοιπόν από πρόωρον ενθουσιασμόν. Η Ελλάς δεν δύναται να αναμένη την ολοσχερή πτώσιν του αντιπάλου της, διά να κερδίση το ζήτημά της. Οφείλει να επισπεύση την λύσιν. Και η επίσπευσις της λύσεως δεν θα καταστή δυνατή ούτε διά των Διασκέψεων, ούτε διά των συζητήσεων. Θα επιτευχθή αύτη διά των ιδίων ημών δυνάμεων»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

«Να γίνη ή να μη γίνη η Διάσκεψις της Βενετίας; Τι συμφέρει; Ιδού μία συζήτησις η οποία ήρχισε μεταξύ του καθεστωτικού και του ανοχή της κοινωνίας υφισταμένου αντιδραστικού τύπου. Αλλά δι’ ημάς το πράγμα είνε αδιάφορον. Διότι δεν περιμένομεν την λύσιν των ζητημάτων μας από την Διάσκεψιν –από καμμίαν Διάσκεψιν. Τα Ελληνικά ζητήματα θα λυθούν διά της Ελλάδος»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΙΑΣ ΚΟΡΥΦΩΜΑ

«Όταν η ντροπή κάμη φτερά και αι λέξεις αναισχυντία και αναίδεια χάσουν την σημασία των τότε, εκεί που όλος ο έχων μάτια κόσμος βλέπει τον πλέον επικίνδυνο κατήφορο, οι εθελοτυφλούντες και οι αναίσχυντοι και οι θρασείς βλέπουν ‘’ανωφέρειαν’’ πίσω από την οποίαν κρύβεται ο παράδεισος»

ΣΚΡΙΠ

 • ΑΠΕΣΤΑΛΗ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
 • ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ

«Ο κ. Λόϋδ Τζώρτζ ανεγνώρισε τα δικαιώματα του Ελληνικού λαού. Εάν απέδωσε την αιτίαν των δυσχερειών της επιλύσεως του Ανατολικού ζητήματος εις την εν Ελλάδι πολιτειακήν μεταβολήν, τούτο οφείλεται προφανώς εις την στάσιν της Γαλλίας έναντι του ζητήματος τούτου. Αλλ’ ημείς, οι Έλληνες, δεν λησμονούμεν ότι η Γαλλία ουδεμίαν προσέφερεν υπηρεσίαν προς την αγωνιζομένην Ελλάδα»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΤΡΑΣΤ ΚΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
 • Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ

«Η παράτασις της Αγγλογαλλικής διαστάσεως και η απαισιοδοξία διά την σύγκλησιν της Διασκέψεως του Ανατολικού ζητήματος, συνέπεια της πρώτης διαφωνίας, ήτο επόμενον να εμπνεύσουν εις την Κυβέρνησιν ζωηράς ανησυχίας διά την νέαν παρέλκυσιν της εκκρεμότητος των εθνικών μας ζητημάτων και την ανάγκην, όπως εν συνεχεία τω ληφθεισών προ πολλού αποφάσεών της, εκβιάση κατά το δυνατόν την λύσιν»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ