Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η συμπλήρωση ενός έτους από την επάνοδο του βασιλιά Κωνσταντίνου στη χώρα, αποτελεί την αφορμή για πανηγυρικά άρθρα στον ημερήσιο Τύπο, αν και οι αναφορές για τη συνεχιζόμενη μη αναγνώρισή του από τις ξένες Δυνάμεις καταγράφουν ένα υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΖΗΘΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ !

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

«Έτος κλείει σήμερον από της ημέρας, καθ’ ην ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, συμβολίζων εν τω προσώπω Του τον θρίαμβον του αγώνος της Ελευθερίας, επανήλθεν εις την Ελλάδα υπό τους αλλαλαγμούς και τας φρενήρεις εκδηλώσεις χαράς του Ελληνικού λαού […] Ιδεώδης η λατρεία του λαού περιβάλλει και φυλάσσει τον Κωνσταντίνον και τον Θρόνον Του. Οι πολιτικοί, όσοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν επιτυχώς εις την χώραν ταύτην οφείλουν να εννοήσουν καλώς τα πολιτικά κηρύγματα της 1ης Νοεμβρίου και της σημερινής επετείου»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ

«Ας μη θελήσουν οι ισχυροί να θέσουν υπό την τραγικωτέραν των δοκιμασιών την φιλοτιμίαν του ελληνικού λαού, ουδόλως άλλως τε, διατεθειμένου να στέρξη θυσίας απέναντι ενός ελεεινού αντάρτου, ον πέρυσι, την ιδίαν ακριβώς εποχήν, ο μέγας Βρεττανός πρωθυπουργός, από του βήματος της Βουλής των Κοινοτήτων, απεκάλει ληστήν. Ο ακρωτηριασμός των ελληνικών δικαίων θ’ απετέλει στίγμα ατιμωτικόν διά τους ιθύνοντας τον κόσμον»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ κ.κ. ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΚΑΙ ΜΠΡΙΑΝ. ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ

«Κατά τας αυτάς πληροφορίας, η Γαλλική αντιπροσωπεία μεταβαίνουσα εις την Αγγλίαν, θα έχη ωσαύτως έτοιμον αντισχέδιον περί κοινής πολιτικής των Συμμάχων εν Ανατολή, το οποίον θα υποστηρίξη εν η περιπτώσει ο κ. Λόϋδ Τζωρτζ ανακινήση το Ανατολικόν πρόβλημα»

 • Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ – ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ – ‘’ΕΚ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΠΟΛΛΑ’’

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 • ΕΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΛΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

«Και εν πρώτοις το σχέδιον είνε αυτόχρημα ανήθικον. Είνε ανήθικον διότι τίθενται εν ίση μοίρα υπό των τριών Μεγάλων νικητών οι πολεμικοί των σύμμαχοι αφ’ ενός και οι ακόμη σήμερον εχθροί των αφ’ ετέρου. […] Από ημάς ζητείται η εκκένωις εδαφών σπουδαιοτάτων … Ενώ από τον αντάρτην της Αγκύρας δεν ζητείται παρά να ευαρεστηθή ‘’να σταματήση εις την γραμμήν εις την οποίαν ευρίσκεται»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΦΡΟΙΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ

«Άς συνεορτάσωμεν σήμερον, ως εμπρέπει εις ελευθέρους Λαούς την επέτειον της παλινορθώσεως του θρόνου, ήτις τόσον μεγάλα και σπουδαία σημαίνει διά την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν, και άγρυπνοι ας δώσωμεν εις τους εχθρούς της Φυλής και του Κράτους ημών να εννοήσουν, ότι είμεθα και θα παραμείνωμεν φρουροί των δικαίων ημών και κύριοι εις τον οίκον μας, ας αναπέμψωμεν δε ευχάς προς τον θεόν όπως σκέπη πάντοτε την Πατρίδα και την Εθνικήν Δυναστείαν»

ΕΣΤΙΑ

 • ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ !

«Έν έτος συμπληρούται σήμερον από της επιστροφής του Βασιλέως Κωνσταντίνου εις την Ελλάδα, και όμως κατά το διάστημα αυτό αι μετανοεμβριαναί Κυβερνήσεις ούτε τούτο καν δεν κατώρθωσαν : Να επιτύχουν την αναγνώρισιν του καθεστώτος υπό των Συμμάχων Δυνάμεων […] Η μη αναγνώρισις του καθεστώτος δεν είνε ζήτημα τόσον απλούν, ώστε να επιτρέπεται μία Κυβέρνησις να το λησμονή εκκρεμές»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ
 • ΝΑ ΧΑΙΡΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ

«Είνε εις την αρχήν οι άνθρωποι. Να την χαίρωνται και να πίνουν το ηδύ ποτήριον αυτής μέχρι τρυγός. Οι Φιλελεύθεροι, μη έχοντες κανένα λόγον να τους φθονούν δι’ αυτό, δεν σκέπτονται να τοις το διεκδικήσουν, πολύ δε ολιγώτερον να τοις το αρπάσουν διά συνωμοτικών ταμιευτικών και άλων παρομοίων τεχνασμάτων»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΤΟΥ

«Θριαμβευτής ο λαός, απήλαυσε όλην την χαράν του θριάμβου του. Διότι η σημερινή επέτειος έχει αγνότατον όσω και αποκλειστικόν χαρακτήρα λαϊκού θριάμβου. Αποκατέστη η λαΪκή κυριαρχία ήτις είχε νεκρωθή, επετεύχθη η παλινόρθωσις του συνταγματικού πολιτεύματος το οποίον είχε καταρρακωθή, ανήλθε και πάλιν επί του θρόνου Του ο την λαϊκήν βούλησιν εκπροσωπών Βασιλεύς. Τοιαύτην ενέχει σημασίαν η σημερινή επέτειος. Σημασίαν θριάμβου της λαϊκής κυριαρχίας»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΕΚΚΡΕΜΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

«Τα εκκρεμή ζητήματα επί των οποίων καλούνται οι Σύμμαχοι να αποφασίσωσι πλέον οριστικώς, είνε το Ανατολικόν, το των επανορθώσεων, το οικονομικόν, σοβαρωτάτης και τα τρία φύσεως, αλλά δεόμενα επειγούσης λύσης […] Δεν είνε δυνατόν να είπη τις, ότι ευρισκόμεθα εγγύτατα εις το Αμήν, ίνα τονίσωμεν από τούδε ύμνους εις το αναμενόμενον οριστικόν αποτέλεσμα. Αλλ’ υπάρχουσι λόγοι και οιωνοί, δικαιολογούντες την ευπιστίαν, ότι τέλος πάντων οι διαχειριζόμενοι τα ζητήματα ταύτα Σύμμαχοι, κατά τας επικειμένας συνεννοήσεις και διασκέψεις των, θα αναγνωρίσουν ήδη υπέρποτε, ότι θα ήτο λίαν ακροσφαλές και επικίνδυνον, να αφήσωσιν έστω και μίαν εστίαν δυναμένην να απειλήση νέαν πυρκαϊάν»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ

«Αι διαπραγματεύσεις μάλιστα της Βασιγκτώνος, ως και όλαι αι συνεννοήσεις αι επακολουθήσασαι το Αγγλογαλλικόν επεισόδιον μετά την υπογραφήν της γαλλοκεμαλικής συμφωνίας, πιστοποιούν αδρότερα την αυταπόδεικτον πλέον αλήθειαν ότι οι μεγάλοι εγκατέλειψαν τους μικρούς εις την τύχην των, αφήσαντες κατά μέρος τα δίκαια των εθνικοτήτων και τα δικαιώματα της αυτοδιαθέσεως και αυτοκυβερνήσεως των Λαών. Τα συμφέροντα των μεγάλων ανέλαβον ήδη πλήρη την προπολεμικήν σημασίαν των. Και εις αυτά θυσιάζονται οι δίκαιοι των μικρών πόθοι»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ

«Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος, αποκατεστάθη πανηγυρικώς επί του Θρόνου Του την 6ην Δεκεμβρίου 1920, τη εμμόνω βουλήσει της μεγίστης πλειονοψηφίας του Έθνους, διότι εν τω προσώπω Αυτού είχον καταρρακωθή αι εσωτερικαί ελευθερίαι της χώρας, διότι εν τω προσώπω Αυτού είχε καθυβρισθή η υπερηφάνεια του λαού, και διαπομπευθή η οικογενειακή του ασυλία. Η αποκατάστασις του βασιλέως Κωνσταντίνου απετέλει διά τον ελληνικόν λαόν ζήτημα ηθικής αποκαταστάσεως του ιδίου του εαυτού»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΝΑ ΑΜΥΝΘΩΜΕΝ ΩΣ ΕΘΝΟΣ

«Όχι μόνον ο χείριστος, αλλ’ ο ισχυρότερος εχθρός της Ελλάδος, είνε η Γαλλία […] Αφού, λοιπόν, επί υλικών και μόνον συμφερόντων στηρίζεται η πολιτική της Γαλλίας, είνε καταφανές, ότι η εκδήλωσις αγάπης προς την Γαλλίαν, δεν είνε δυνατόν να επιδράση επί της Γαλλικής πολιτικής […] Εις το συμπέρασμά μας λοιπόν. Μποϋκοτάρισμα άγριον παντός του Γαλλικού. Έκαστος Έλλην να αποφεύγη συστηματικώς παν το Γαλλικόν. Όχι μόνον να μην αγοράζη πράγματα Γαλλικής κατασκευής, αλλ’ ούτε εις κατάστημα φέρον Γαλλικήν επιγραφήν να μην εισέρχεται»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΔΙΑΤΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΜΕΝ

«Υπάρχουν εχθροί της καταστάσεως, εχθροί της εθνικής ενότητος, χθροί του καλλιτέρου μέλλοντος της Ελλάδος. Και οι εχθροί αυτοί είνε οι έχοντες συμφέρον να υποτιμούν τα γενόμενα εντός ενός έτους. Να υποτιμούν το γεγονός ότι άνευ ουδεμιάς ξένης συνδρομής, άνευ δανείων, άνευ ενισχύσεων το έθνος μόνον με τον Βασιλέα του επί κεφαλής έφερε τας σημαίας του εις αυτήν την καρδίαν της Ασίας […] Οι εχθροί της νομίμου καταστάσεως είνε οι υποτιμώντες το συντελεσθέν έργον»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΑΓΓΛΟ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Οι κυβερνώντες την Αγγλίαν πολλαπλασιάζουσι τώρα τας κατηγορηματικάς διακοινώσεις των και τους υπαινικτικούς κατά της Γαλλικής κυβερνήσεως λόγους […] Και εις την εξελισσομένην αντιγνωμίαν η Γερμανία έλαβε την πρώτην θέσιν. Η συνθήκη της Αγκύρας κατέλαβε δευτερύουσαν πλέον θέσιν και περί της ανορθώσεως της κεντρικής Ευρώπης σκέπτονται κυρίως ο Λόϋδ Τζωρτζ και οι συνάδελφοί του»

 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ
 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΒ’
 • ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

«Και ενώ τώρα διάτορος η φωνή θριαμβευτού λαού αντηχεί από βουνού εις βουνόν και από χωρίου εις χωρίον, την αναστάσιμον κραυγήν : ‘’Ζήτω ο βασιλεύς! Ζήτω η ελευθερία!’’ Αι ψυχαί των μαρτύρων ίπτανται υπερήφανοι υπέρ την Πανελλήνιον πανήγυριν, ψιθυρίζουσαι : Λαέ περιφρούρησον το έργον Σου και το έργον μας!»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ