Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Το πολεμικό ανακοινωθέν, με υπογραφή του αρχηγού στρατιάς Μικρασίας, στρατηγού Παπούλα, που μιλάει για νέες νίκες του ελληνικού στρατού  στην περιοχή Αφιόν – Καρχισσάρ, δίνει νέες ελπίδες για την πορεία της μικρασιατικής εκστρατείας. ‘’Η νίκη αποδεικνύει την πλήρη υπεροχή μας’’ εκτιμά ο Τύπος, αποτυπώνοντας αυτό που όλοι επιθυμούν να ισχύει…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

«Αλλά θα ελθουν κάποτε –και πολύ συντόμως καθώς φαίνεται- αι εκλογαί. Και θα αποδειχθή τότε διά τελευταίαν ασφαλώς φοράν ότι, ούτε με τους κουραμπιέδες, ούτε με τους ποσαπέρνηδες, ούτε με τους ραμολήδες, τους οποίους περισυνέλεξαν διά να οργανώσουν τας κρατικάς υπηρεσίας, είνε δυνατόν να εξασφαλισθή η λαϊκή εμπιστοσύνη»

 • ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ

«Η λαϊκή υπομονή εξηντλήθη. Η εμπιστοσύνη προς την Κυβέρνησιν εξέλιπεν. […] Της λαϊκής δε βουλήσεως ερμηνείς οφείλουν να γίνουν οι αντιπρόσωποι του Έθνους διά της ψήφου των. Ας εξαρθούν κατά την υστάτην ταύτην ώραν υπεράνω των κομματικών υπολογισμών»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΙ

«Η ομάς όμως του κ. Στράτου απαρτίζει την αντιβενιζελικήν αντιπολίτευσιν της παρούσης Κυβερνήσεως, φυσικόν ήτο όπως ο αρχηγός αυτής επιχειρήση να παράση εξηγήσεις, προς περιφρούρησιν των συμφερόντων του κόμματος και ερμηνεύση την αντιπολιτευτικήν υπόστασιν του λεγομένου Μεταρρυθμιστικού Κόμματος»

 • ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

ΕΘΝΟΣ

 • ΑΣ ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ…

«Άς θελήσουν ακόμη να εννοήσουν οι κυβερνώντες, ότι, εάν υπάρχουν εχθροί της καθεστηκυίας τάξεως, πρέπει να αναζητήσουν τούτους εις τας ιδίας τάξεις των και τους ιδίους εαυτούς των, που διαρκώς απειλούν και παρασκευάζουν τον εμφύλιον σπαραγμόν, αναζητούντες εις εσωτερικάς αναστατώσεις εξιλαστήρια θύματα των εξοντωτικών διά το Έθνος και το Κράτος λαθών των»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΜΠΟΥΓΙΟΝ. Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 • ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΜΑΣ

«Το κόμμα τούτο ευθύνεται μόνον διά τας πράξεις και τας δηλώσεις ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ ΚΑΙ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΟ. Θα ήτο μωρία να θεωρηθή υπεύθυνον δι’ ενεργείας, ας πολλάκις αποδοκιμάζει και ας συνήθως αγνοεί, ουδέ θα στέρξη ποτέ εις τας επισήμους εν τη Βουλή δηλώσεις, αίτινες ζητούνται παρ’ αυτού παρ’ εφημερίδων ή ανευθύνων ιδιωτών»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΙΚΗ ΕΙΣ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΣΑΡ
 • ΙΤΑΛΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙ ΓΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
 • ΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ-ΜΠΡΙΑΝ-ΤΑΡΝΤΙΕ
 • ΤΟ ‘’ΕΜΠΡΟΣ’’ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ. ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΙΝ. ΟΙ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΙ ΦΕΔΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΒΡΙ-ΧΙΣΣΑΡ. ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΕ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΙΝΑΣ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΤΑΣΕΛΙΔΟΝ
 • Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ

«Ποίαι δε νομίζετε ότι παρατάσσονται ως κυριώδεις αρεταί του Βενιζελικού κόμματος; Αριθμήσατε. Αον ο σεβασμός προς τους νόμους. Βον η ευλάβεια προς την θέλησιν του Λαού. Γον ο σεβασμός προς το Στέμμα! Μόνον προς τους κατοίκους του Άρεως ηδύνατο να απευθυνθή μία τοιαύτη αρθρογραφία του Βενιζελικού Τύπου, διότι δεν υπάρχει Έλλην κάτοικος της υφηλίου και Έλλην κάτοικος του πλανήτου μας, όστις να αγνοή, ότι κύριον επάγγελμα του Βενιζελισμού υπήρξεν η επανάστασις και θεμελιώδεις αρεταί, η ασέβεια προς τους νόμους και η περιφρόνησις προς τα δικαιώματα του Στέμματος και την θέλησιν του Λαού»

ΕΣΤΙΑ

 • ΣΥΜΦΩΝΟΤΑΤΟΙ !

«Είνε πατριώτης και ο κ. Γούναρης και οι συνεργάτες του. Αλλ’ η Κυβερνητική των ικανότης δεν είνε ίση προς τον πατριωτισμόν των. Δεν είνε δε ο πατριωτισμός στοιχείον αρκετόν διά να εμπιστευθεή εις τον κάτοχόν του η χώρα, τα συμφέροντα, τους πόθους και τα όνειρά της […] Διά την διακυβέρνησιν της Ελλάδος υπό τας σημερινάς μάλιστα συνθήκας απαιτούνται εφόδια, τα οποία δεν έφερε μαζή της η Ηνωμένη μετά την 1η Νοεμβρίου»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΘΡΑΣΥΤΗΣ

«Είναι λοιπόν παράδοξον, ότι τοιαύτην θρασύτητα επιδεικνύει ο εχθρός και θα είναι απροσδόκητον να προβάλη αύριον και επισήμως τας αξιώσεις περί Σμύρνης και Θράκης, περί ων από καιρού ομιλεί ο τουρκικός τύπος;

 • ΝΕΑ ΛΑΜΠΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΙΚΗ. Ο ΕΧΘΡΟΣ ΣΥΝΕΤΡΙΒΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΣΑΡ. ΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΧΕ ΔΙΑΘΕΣΕΙ

«Διά της νέας ταύτης περιφανούς νίκης αποδεικνύεται διά πολλοστήν φοράν, ότι τα εχθρικά στρατεύματα δεν δύνανται να αναμετρηθούν προς τα ημέτερα εν ανοικτώ πεδίω»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

«Δεν σκεπτόμεθα επομένως ουδέ παρασκευάζομεν οι Φιλελεύθεροι επαναστάσεις. Τούτο είνε μόνον εις την φαντασίαν την ιδικήν σας και όχι εις την πραγματικότητα. Αλλ’ εάν δεν μελετώμεν ημείς επανάστασιν, την παρασκευάζετε όμως χωρίς να το εννοήτε σεις και όχι ημείς»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ

«Κυβερνώντες, τύπος και λαός, ας ερωτήσουν την συνείδησίν των και ας επιβάλουν πειθαρχίαν, εις εαυτούς και αλλήλους. Άνευ πειθαρχίας, άνευ ομαλής εσωτερικής διαβιώσεως, το εξωτερικόν πρόβλημα, αντί λύσεως, θα παρουσιάση απελπιστικήν περιπλοκήν. Πριν ή εξαπολυθούν εις τους δρόμους, τα πάθη αυτών, οι υπεύθυνοι, ας συλλογισθούν την Ελλάδα, και την επίπονον αιμοστάλακτον πορείαν αυτής»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Ο ΚΕΜΑΛ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΡΑΠΙΖΕΙ

«Ο Κεμάλ απειλεί, ότι θα μας ρίψη εις την θάλασσαν, ενώ θραύει τους οδόντας του εις το Αφιόν Καραχισάρ. Δεν δέχεται την ειρήνην εάν δεν φύγωμεν από την Μικράν Ασίαν […] Η ‘’Αρμοστεία Σμύρνης’’ καταργείται και ανατέλλει η ‘’Ελληνική Διοίκησις της Μικράς Ασίας’’. Τι άλλο ή ραπίσματα ισχυρότατα αποτελούν αι απαντήσεις της Ελλάδος εις τας υλακάς των κεμαλικών και των φίλων του;»

 • ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ‘’ΠΡΩΪΝΗΣ’’ ΚΑΙ ΤΗΣ ‘’ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ’’

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΥΘΗΝΗΝ ΗΔΟΝΗΝ

«Εάν υπάρχουν οι νομίζοντες ότι η θέσις της ήτο αυτήν την στιγμήν εις την Ευρώπην τόσον το χειρότερον δι’ εκείνους των οποίων η απείθαρχος στάσις την κρατεί ακόμη ενταύθα, διά την ηδονήν απλώς και μόνον να εκφωνήσουν εναίσιμόν τινα διατριβήν μετά ιστορικών παραπομπών, την οποίαν, εν πάση περιπτώσει, ηδύναντο να δημοσιεύσουν και εις τας εφημερίδας»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
 • ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

«Το Κόμμα μας έχει τας αρχάς του. Αρχάς των οποίων βάσις είνε η μεταβολή του κρατούντος αστικού κοινωνικού συστήματος που στηρίζεται επί της ατομικής ιδιοκτησίας και της διαιρέσεως των κοινωνικών τάξεων εις τάξεις εραζομένας και παραγούσας και τάξεις προνομιούχους, επιζώσας εκ του ιδρώτος των εργαζομένων τάξεων»

 • ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ ΚΑΤΕΛΗΞΕΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΝΙΚΗΝ
 • ΜΕΤΑ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΝ ΛΥΣΣΩΔΗ ΑΓΩΝΑ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ. Η ΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΜΑΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

«Όσοι δεν έχουν πράγματα να εισφέρωσι προς βελτίωσιν της εν προκειμένω καχεξίας, το καλλίτερον το οποίον έχουν να κάμουν είνε να σιωπώσι»

 • Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΗ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ