Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 27 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Αδυναμία επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των τριών συμμαχικών Δυνάμεων και υιοθέτησης κοινής γραμμής στη μικρασιατική κρίση. ‘’Το Ανατολικόν ζήτημα υποχωρεί από επιπέδου εις επίπεδον προς τα έσχατα βάθη του διεθνούς ενδιαφέροντος’’. Στην Αθήνα μόνο η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι η παράταση της εκκρεμότητας οδηγεί στην καταστροφή…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΣΤΡΩΣΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

«Μέσω του πλήθους των εμπνεύσεων των τεινουσών εις αποστράγγισιν παντός λαϊκού πόρου εξευρέθη και η κατασκευή μονίμων οδοστρωμάτων εις τας οδούς. Ούτω υπεβλήθη εις την Συνέλευσιν νομοσχέδιον, όπερ προσέλαβε την έκτασιν, όχι μόνον ανατροπής πάσης περί επιβολής φόρων Συνταγματικής Διατάξεως, αλλά και χονδροειδούς σκανδάλου τείνοντος να καταστήση την πρωτεύουσαν της Ελλάδος υπόδουλον διαφόρων επιχειρηματιών διά της εξουσιοδοτήσεως της Συνελεύσεως προς τας εκάστοτε κυβερνήσεις ίνα φορολογώσι τους ιδιοκτήτας, τους ενοικιαστάς οικιών και τους επαγγελματίας των μέσων συγκοινωνίας κατά βαθμίδας και τάξεις, ίνα κατασκευάζωνται μόνιμα οδοστρώματα»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ : ‘’ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ’’
 • Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ

«Η μάλλον δεινοπαθούσα τάξις, η υφισταμένη παντοειδή εκμετάλλευσιν και εκ των κάτω και εκ των άνω, είνε αναμφιβόλως η τάξις των εργαζομένων αστών. Αι άλλαι κοινωνικαί τάξεις κατορθώνουν, κατά το μάλλον και ήττον, να συμψηφίζουν αμοιβαίως τα υπερβολικά κέρδη, πληρώνουσαι, αλλά και λαμβάνουσαι συγχρόνως τοιαύτα. […] Το προσφορώτερον μέσον διά την απαλλαγήν των υπαλλήλων εκ των αισχροκερδικών εκμεταλλεύσεων, είνε η ίδρυσις συνεταιρισμού καταναλώσεως, κατά τον τύπον της ‘’Στρατιωτικής Ενώσεως’’ και των Στρατιωτικών Λεσχών»

ΕΘΝΟΣ

 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

«Τότε η Ελλάς ήτο ισότιμος με τους ισχυρούς, τώρα δικάζεται παρ’ αυτών. Τότε ήτο η νέα Δύναμις, η φθονουμένη διά την δόξαν και την ισχύν της, ανεγνωρίζετο δε ως η ηγεμονίς της Ανατολής, η κληρονόμος της Τουρκίας, η εντολοδόχος των ισχυρών. Σήμερον έχει την ιδίαν θέσιν με τους Τούρκους! Ιδού τα’ αγαθά των ‘’κηρυγμάτων της αυτοτελείας’’, δι’ ων εξηπατήθη και ωθήθη εις την άβυσον ο λαός. Ιδού πού οδηγεί η τυφλότης και η ασυνειδησία των πολιτικών ηγετών. Υπάρχουν πάντοτε Κλέωνες, ίνα καταστρέφουν!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΟΓΚΟΥΤΑΙ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΩΣ – ΑΙΤΙΑ Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
 • ΜΟΝΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΩΖΕΙ

«Προκαλεί την κατάπληξιν ολοκλήρου του ελληνικού λαού ο πνευματικός ευνουχισμός και η απολυταρχική νοοτροπία της ‘’ομορρύθμου εταιρείας’’ (…) ότι αποστολή της υπευθύνου Κυβερνήσεως δεν είνε η εξέτασις και η έρευνα των συμφερόντων της πατρίδος, αλλά των προσωπικών συμφερόντων του καθεστώτος, εις τα οποία δέον να υποτάσσωνται τα λαϊκά συμφέροντα και τα εθνικά ιδεώδη […] Είνε καιρός ήδη να λεχθή η αλήθεια και προς τα άνω και προς τα κάτω. Είνε ανάγκη πλέον χάριν της Ελλάδος να ακουσθή η φωνή των συμφερόντων της. Η ιστορία και η πείρα διδάσκει ότι μόνη η αλήθεια σώζει»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΡΩΣΣΙΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
 • ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΑΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΕΣ

«Ας αφεθούν πέρα – πέρα οι Μικρασιάται ελεύθεροι ——-. Η επιτυχία των είνε, τότε, εξησφαλισμένη. Ας παραμερίσουν οι ατυχείς διαχειρισταί της υποθέσεώς των. Αφ’ ου μόνον εις αυτονομίαν δυνάμεθα πλέον να ελπίζωμεν, ας διακηρυχθή η άδεια αυτοβούλου διπλωματικής δράσεως των Μικρασιατών. ‘’Εν τούτω θα νικήσωμεν’’»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΘΕΣΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

«Ή θα δηλώσουν ανεπιφυλάκτως, ότι υποστηρίζουν την Τουρκίαν, τον χθεσινόν εχθρόν των, μεθ’ ου δεν έκλεισαν ακόμη συνθήκην ειρήνης, ή θα αφήσουν την Ελλάδα ελευθέραν καθ’ όλην την γραμμήν όπως εξαναγκάση τον εχθρόν να δεχθή τους όρους της ειρήνης, τους οποίους αύτη θα υπαγορεύση εις αυτόν χωρίς να θίγη ζωτικά συμφέροντα των Συμμάχων. Άλλη λύσις δεν χωρεί. […] ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ. Θέσατε το δίλημμα εις τους Συμμάχους και εφαρμόσατε αμέσως την νέαν πολιτικήν και στρατιωτικήν δράσιν. Οι καιροί ου μενετοί»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

«Αποφασίζεται και τώρα νέα διά την Ευρώπην αποστολή. Και η αποστολή αυτή συνδυάζεται με την λήψιν ‘’σοβαρών αποφάσεων’’, αι οποίαι πρόκειται να δώσουν την ‘’λύσιν’’ της καταστάσεως […] Ημέραι ανατέλλουν και ημέραι δύουν, χωρίς ν’ αναγγέλλεται ο καταρτισμός της αντιπροσωπείας […] Γιαβάς – γιαβάς λοιπόν! Ποίος μας βιάζει; Προκειμένου άλλως τε, περί μιάς τρύπας εις το νερό, είνε άρα γε τόση ανάγκη να βιαζώμεθα να την κάμωμεν;»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΜΑΛΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΔΥΟ ΞΕΝΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΚΩΝ. Η ‘’ΕΛΛΗ’’ ΔΡΩΣΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΗΣ

 • ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ : Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 • ΕΥΡΑΤΕ ΤΟ Ή ΦΥΓΕΤΕ !

«Φθίνει η Ελλάς. Αιμοστάζει η Ελλάς. Και έχει ανάγκην ταχείας αντιλήψεως. Ορθής δε και σωτηρίας αντιλήψεως. Και μία είνε η ορθή αντίληψις, και εν είνε το μέσον, δι’ ου θα επιτύχη ΕΝΤΙΜΟΝ ειρήνην, ειρήνην ανάλογον προς τας θυσίας της, εις αίμα και χρήμα : Η αποκατάστασις της Ελλάδος εις τας Συμμαχίας της[…] Εύρατέ το λοιπόν, ή φύγετε, διά να σωθή το Έθνος, εάν δύναται να σωθή»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΑΙ ‘’ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ’’ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ

«Οι ενταύθα διπλωματικοί αντιπρόσωποι των Συμμάχων Δυνάμεων, ανεκοίνωσαν ήδη προς την ελληνικήν κυβέρνησιν, ότι θεωρούσιν αυτήν ΥΠΟΧΡΕΟΝ, όπως καταστήση εις αυτούς ΓΝΩΣΤΑΣ τας αποφάσεις της ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ πραγματοποιήσεως αυτών […] Επομένως, αφ’ ης στιγμής η Ελλάς έχει αποδεχθή την συμμαχικήν μεσολάβησιν, είνε προφανές ότι δεν δικαιούται να λαμβάνη αποφάσεις επί των ζητημάτων εκείνων διά την επίλυσιν ακριβώς των οποίων έχει εκλιπαρίσει την συμμαχικήν μεσολάβησιν. Δεν δύναται να τηρή εν αγνοία των αποφάσεων τας οποίας λαμβάνει τας Δυνάμεις εκείνας αι οποίαι εκτελούσιν χρέη μεσολαβητού»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ
 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 • ΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΝΤΖΕΡ
 • ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟ-ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Η ΜΟΝΗ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΠΡΑΞΙΣ

«Θα είχαμεν να τους συστήσωμεν να προσέξουν πολύ, να προσέξουν πάρα πολύ εις τας μεγάλας αλλοιώσεις, τας οποίας κατά τας τελευταίας αυτάς ημέρας υπέστη η εθνική ψυχή. Ας σπεύσουν να φύγουν το ταχύτερον και να εγκαταλείψουν την αρχήν διότι δεν στηρίζονται καλά εις τους πόδας των […] Η Κυβέρνησις είνε γυμνή πάσης λαϊκής εμπιστοσύνης […] Η Κυβέρνησις ας σταθμίση καλώς την ψυχολογίαν του λαού και ας συμμορφωθή προς την αξίωσιν αυτού, του να φύγη μίαν ώραν το ταχύτερον. Είνε το φρονιμώτερον που ημπορεί να πράξη. Είνε η μόνη φρόνιμος πράξις την οποίαν θα έχη εις το ενεργητικόν της από 1ης Νοεμβρίου μέχρι σήμερον»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΕ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Πρέπει ταχέως να γίνουν αι διπλωματικαί αποστολαί και να ανακληθούν μερικοί άχρηστοι διπλωματικοί υπάλληλοι. Ό,τι τέλος έχει να γείνη σοβαρόν, αποφασιστικόν, γενναίον, τολμηρόν και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΝ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, να διαταχθή αμέσως χωρίς δισταγμούς και βραδύτητας. Αυτό απαιτούν τα συμφέροντα της Χώρας, αυτό αξιοί και θέλει το Έθνος ολόκληρον. Και να γείνη το ταχύτερον»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

«Η προσπάθεια λοιπόν του κ. μεταξά δεν εκπροσωπεί αυτό που ο λαός ζητεί […] Ο κ. Μεταξάς λοιπόν και το κόμμα που προσπαθεί να οικοδομήση επί του αντιπολεμικού αισθήματος του λαού, δεν εμπνέουν καμμίαν εμπιστοσύνην, δεν αποτελούν καμμίαν εγγύησιν εναντίον ενός άλλου πολέμου, εξησφαλισμένης επιτυχίας, εις τον οποίον ειμπορεί να συρθή η Ελλάς αύριον, δεν αποτελεί καμμίαν εγγύησιν εναντίον παντός πολέμου γενικώς»

ΣΚΡΙΠ

 • ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΣΑΝΤΖΕΡ ΚΑΙ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
 • Η ΜΑΧΗ

Ο εχθρός, ο εσωτερικός εχθρός, ενεργών επί προδιαγεγραμμένου σχεδίου, από της επομένης των εκλογών, αποχωρήσας εις γραμμήν απομεμακρυσμένην των οχυρωμάτων του ακαταβλήτου λαϊκού μετώπου, ανέλαβεν από καιρού εις καιρόν να εκτελή διαφόρους κρούσεις […] Ο εχθρός θέτει πλέον όχι ζήτημα εκλογών, όχι ζήτημα Κυβερνήσεως, αλλά καθεστώτος. […] Δεν είναι στιγμή βυζαντινισμών και ομφαλοσκοπίας. Όταν ο εχθρός αποκαλύπτη τα σχέδιά του οφείλομεν να συντρίψωμεν πάσαν εφαρμογήν των. Η μάχη απέκλινεν οριστικώς υπέρ ημών. Είμεθα οι νικηταί και είναι οι ηττημένοι. Ουαί τοις ηττημένοις!»

 • Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΤΟ ΑΧΡΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

«Το αποτέλεσμα των μακρών συνομιλιών μεταξύ του κ. Σκάντζερ και των κ.κ. Λόϋδ Τζώρτζ και Μπάλφουρ εν Λονδίνω φαίνεται ότι δεν υπήρξεν αρκετά καρποφόρον, αν κρίνη τις εκ του δοθέντος προς τον Αγγλικόν τύπον σχετικού επισήμου ανακοινωθέντος, το οποίον δικαίως χαρακτηρίζεται ως… άχρουν. Τοιουτοτρόπως διά μίαν φοράν ακόμη –την μυριοστήν- κατεδείχθη περιτράνως, ότι τόσαι είνε αι αντιθέσεις των μεταξύ των τριών Συμμάχων συμφερόντων εν τη Εγγύς Ανατολή, ώστε αμφίβολον είνε αν και πότε θα κατορθώσουν τέλος να καταλήξουν εις οριστικήν συνεννόησιν»

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ