Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 26 Ιουλίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και την κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Παραμονές της Διάσκεψης, όπου θα συζητηθεί το Ανατολικό, οι δηλώσεις Γούναρη, ότι ο πόλεμος θα συνεχισθεί εάν χρειαστεί και πέραν της Άγκυρας, δείχνει τις προθέσεις της Αθήνας. Το ερώτημα που τίθεται από τους αρθρογράφους είναι κατά πόσον η συνέχιση του πολέμου θα έχει και ως αποτέλεσμα μία βιώσιμη λύση του Ανατολικού ζητήματος, καλύπτοντας ‘’τας δικαίας Ελληνικάς αξιώσεις’’. Η λύση θα αποφασιστεί άλλωστε από τους Συμμάχους και η ελληνική διπλωματία είναι απούσα…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ

«Ο κ. Πρωθυπουργός εδήλωσεν ότι ο πόλεμος θα συνεχισθή μέχρι πλήρους εξοντώσεως του Κεμαλικού στρατού και ότι η προέλασις προς τον σκοπόν τούτον του ημετέρου στρατού θα εξακολουθήση, εάν παραστή ανάγκη, και πέραν ακόμη της Αγκύρας. […] Πρέπει όμως να εξετασθή εάν το αποτέλεσμα τούτο θα συνεπιφέρη τον τερματισμόν της εμπολέμου καταστάσεως»

 • ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ. ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ. ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΥΠΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ. ΘΑ ΚΛΗΘΗ ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΔΗΛΩΣΙΣ ΕΜΦΑΝΤΙΚΗ

«Μολονότι η ιδέα της μεσολαβήσεως δεν θεωρείται ακόμη ώριμος υπό των Συμμάχων, εφ’ όσον γνωρίζουν ήδη ότι η μεν Ελλάς δεν θα έτεινεν ευήκοον ούς εις παρόμοιον διάβημα, οι δε Τούρκοι παρά την ήτταν των, ελπίζουν εισέτι να μεταβάλουν υπέρ εαυτών την κατάστασιν, εν τούτοις η εκ των προτέρων δήλωσις της Ελλάδος ενισχύει παρά τοις Συμμάχοις την ανάγκην της αποχής των από πάσης ειρηνευτικής μεσολαβήσεως»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Ουδείς δύναται να προΐδη ποία μέτρα θα εξετάσουν οι Σύμμαχοι προς τερματισμόν της. Πάντως το γεγονός της Ελληνικής νίκης θ’ αποτελέση τον γνώμονα των διασκέψεών των. Μολονότι δε η Ελληνική υπόθεσις θα κριθή ερήμην του ενδιαφερομένου, η απόλυτος στρατιωτική επικράτησις της Ελλάδος εν τη Ανατολή θα υπαγορεύση –πρέπει να υπαγορεύση- την μόνην τηρητέαν γραμμήν της πολιτικής, εξ ης εξαρτάται το μέλλον της παγκοσμίου ειρήνης»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΘΑ ΕΜΠΟΛΙΣΘΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ. ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΦΡΟΥΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΑΝ ΖΩΝΗΝ
 • ΕΠΙ ΤΗ ΑΦΙΞΕΙ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ

«Και ερωτώμεν τον κ. Γούναρην. Η αναμφισβήτητος νίκη του στρατού μας και αι νίκαι τας οποίας θα συνεχίση αύριον, αρκεί να διαταχθή, λύουν άραγε την εθνικήν υπόθεσιν; Ασφαλώς όχι απαντούν τα πράγματα. […] Και οφείλομεν να ομολογήσωμεν, ότι η Κυβέρνησις δεικνύει ανεπάρκειαν κατά την διαχείρισιν του πολιτικού ζητήματος, ήτις μας τρομάζει. […] Η κυβέρνησις Γούναρη ας αναλογισθή και ας εκτιμήση τας τεραστίας ευθύνας, αι οποίαι την βαρύνουν. Κι’ ας αφίση τους φακιρισμούς»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΜΑΚΡΑ ΑΚΡΟΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΣΟΥΛΤΑΝΩ, Η ΠΥΛΗ ΖΗΤΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΖΩΝΩΝ!
 • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ ΚΑΙ … ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝ! ΕΝΩ ΒΑΔΙΖΟΜΕΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΝΤΑΡΟΥΣ ΜΑΣ. ΠΩΣ ΑΣΤΕΙΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ. ΦΙΛΙΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ. ΕΑΝ ΜΕΙΝΗ Η ΕΛΛΑΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΜΟΥΝ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

«Η Ελλάς, κατά τον έκπτωτον δικτάτορα, επήγεν εις την Μικρασίαν διά λογαριασμόν και διά τα συμφέροντα της Αγγλίας. Δεν είχε κανένα άλλον λόγον εις την Σμύρνην, παρά την φρούρησιν του Αγγλικού σιδηροδρόμου του Αϊδινίου. Αυτή είνε η όλη εξήγησις, την οποίαν η δικτατορία δίδει εις τον Μικρασιατικόν αγώνα»

ΕΣΤΙΑ

 • ΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙ;

«Αλλά το ανακοινωθέν του Ρώϋτερ αν επεκύρωσε το γεγονός ότι υφίσταται ζήτημα Κων/πόλεως, μας έδωκε συγχρόνως και πολύτιμον πληροφορίαν : Ότι, αν υπάρχουν εν Ευρώπη διαθέσεις ευνοϊκαί υπέρ των Ελληνικών δικαίων, υπάρχουν συγχρόνως και διαθέσεις εχθρικαί τόσον ισχυραί, ώστε τη ρητή αξιώσει των εν τη σιωπηρά επιβολή των να καταστήσουν αναγκαίαν την έκδοσιν του ανακοινωθέντος»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
 • ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΛΕΣΙΑΚΟΝ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ. Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΕΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩ

«Εκ Ρώμης αγγέλλεται ότι η ‘’Τριμπούνα’’ δημοσιεύει κύριον άρθρον εξετάζουσα την νέαν πολιτικήν ζύμωσιν, η οποία συντελείται σχετικώς με την Ανατολήν. […] Εκφράζει την λύπην της διά την στάσιν της Αγγλίας εις το Αλβανικόν υποπτευομένη ότι η Αγγλική κυβέρνησις θέλει να δώση την Βόρειον Ήπειρον και την Σάσωνα εις την Ελλάδα διά να την αποζημιώση διά την ενδεχομένην σύναψιν ειρήνης με την Τουρκίαν μη ικανοποιούσης παρά μετρίως τας Ελληνικάς αξιώσεις»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΗΛΟΙ
 • ΠΩΣ ΕΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΟΙ ΘΡΥΛΛΙΚΟΙ ΤΣΟΛΗΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ ΕΥΖΩΝΙΚΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΕΪΝΤΗ ΓΑΖΗ

ΜΙΑ ΤΡΟΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 450 ΕΧΘΡΙΚΑ ΠΤΩΜΑΤΑ. ΟΠΟΥ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΤΕΙΧΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΧΩΜΑΤΑ. Ο ΛΟΦΟΣ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ. ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΜΑΣ. ΟΙ ΤΣΟΛΗΑΔΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΟΝΤΕΣ ΕΧΘΡΙΚΟΝ ΙΠΠΙΚΟΝ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ

«Ο απώτερος αντίκτυπος των ελληνικών νικών επί του μουσουλμανικού κόσμου, ήρχισεν ήδη να γίνεται αισθητός. Η Ελλάς επίσετυσεν, ότι μαχομένη υπέρ του ίδιου αυτής συμφέροντος εν Μικρά Ασία εξυπηρετεί εμμέσως και τα συμφέροντα των μεγάλων Δυνάμεων και την γενικωτέραν ιδέαν της παγκοσμίου ειρήνης»

 • Η ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ. ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΧΘΟΥΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ. ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΠΙΣΕΙΟΥΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΑΓΓΛΟ-ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

«Από τας υπαρχούσας μέχρις ώρας αντιφατικάς πληροφορίας δεν δύναται να συναχθή σαφές συμπέρασμα εάν πρόκειται το Ανώτατον να ασχοληθή και με το Ανατολικόν. Αναμφισβήτητον είνε ότι δεν πρόκειται να προαχθή εις οριστικάς επ΄ αυτού αποφάσεις. Ούτε εύκολον είνε να συμβιβασθούν εξ απροόπτου αι εκατέρωθεν αντιλήψεις, ούτε τα αναγκαιούντα στοιχεία προς λήψιν αποφάσεων ευρίσκονται ίσως όλα εις την διάθεσιν των μελών του Συμβουλίου»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ

«Με την δύναμιν της οργανώσεώς μας, με την ηθικήν δύναμιν που μας εμπνέει η ιδεολογία μας, θα αντιμετωπίσωμεν ως Κόμμα Πολιτικόν και ως οργανωμένη τάξις τας καταδιώξεις της. Δεν θα σταματήση ούτε μίαν στιγμήν η προπαγάνδα μας, η προσπάθειά μας διά την αφύπνισιν των εργαζομένων λαϊκών μαζών […]  Όταν δε η στιγμή που θα χτυπήσωμεν εμείς θα έλθη, δεν θα περιμένωμεν τότε την πρόκλησίν των. Θα ξεχυθή τότε τρομερό το κύμα των εργατών της βαλκανικής όλης, για να διεκδικήση οριστικόν το δικαίωμά του εις την ζωήν! Και θα τους σαρώση!»

 • ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Μ’ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΩΣ. ΕΠΕΔΡΑΜΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ. ΕΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ. ΗΧΜΑΛΩΤΙ

ΣΚΡΙΠ

 • Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΗ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΥΠΟΚΥΨΗ Ο ΕΧΘΡΟΣ
 • ΔΙΑΤΙ Ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
 • Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

«Έπαυσεν άρα γε ο Ελληνισμός να συγκινήται με τον προαιώνιόν του πόθον; […] Ο Ελληνισμός δεν εστήριξε την προσδοκίαν και πεποίθησιν περί της μελλούσης αναστάσεώς του, ούτε εις τυχαίας περιστάσεις ούτε εις προσκαίρους ευνοίας, ούτε εις απροσδόκητα φαινόμενα. Αλλά εις μίαν απλήν και τετράγωνον βάσιν. Την διά της ιδίας του δυνάμεως καταστροφήν της Τουρκίας! […] Η Κων/πολις θα επανέλθη εις ημάς όταν μετ’ ολίγον πέση άψυχον πλέον το θηρίον όπερ μας την αφήρπασεν. Αυτή είνε η δύναμις των πραγμάτων την οποίαν πρώτη η διπλωματία θα σπεύση ν’ αναγνωρίση»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΑΧΥ

«Οπωσδήποτε, κατά τας πρωθυπουργικάς δηλώσεις ο Ελληνικός στρατός καθαρίζει εν τω μεταξύ το έδαφος και εντός βραχυτάτου χρόνου θα έχη συντελέση εξ ολοκλήρου τον αντικειμενικόν σκοπόν της εκστρατείας, οπότε πιθανόν να μη ληφθή καν ανάγκη της προελάσεώς του μέχρις Αγκύρας»

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΛΩΝ

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ