Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 21 Ιουνίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Ανησυχία προκαλούν οι κινήσεις που φέρεται να κάνει η Σόφια ‘’προς τας κατευθύνσεις των φυσικωτέρων συμμάχων της, των Μπολσεβίκων και των Τούρκων’’ και η προειδοποίηση Ελλάδας – Σερβίας – Ρουμανίας προς τη βουλγαρική κυβέρνηση είναι άμεση. Η πολιτική των συμμάχων παίζει σημαντικό ρόλο και στις εξελίξεις στη Βαλκανική χερσόνησο. Βασικό θέμα της αρθρογραφίας και η ‘’γαλλική εχθρότης’’…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ

«Ο σιωπηλός, ο ακίνητος, ο ξεμοναχιασμένος στρατηγός που εκάπνιζεν εκεί δα ρεμβώδης το τσιγάρο του ήτο ο πρίγκηψ Ανδρέας. Έχω όλην την διάθεσιν να παραδεχθώ ότι επρόκειτο απλούστατα περί ενός στρατηγού, διοικητού μεραρχίας, ο οποίος πιστός εις το στρατιωτικόν του καθήκον ησχολήθη όλην την ημέραν με την υπηρεσίαν και την κίνησιν των στρατευμάτων του και την εσπερινήν αυτήν ώραν διεσκέδαζε την μοναξιάν του με την πολύ ολίγον ψυχαγωγικήν παρακολούθησιν της διερχομένης πιο κάτω αμαξοστοιχίας»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ

«Ο Βουλγαρικός όφις ήρχισε πάλιν να κινήται υπόπτως […] Και επί του προκειμένου η αγγλική κυβέρνησις φαίνεται κατέχουσα ασφαλή και αδιαφιλονείκητα τεκμήρια πείθοντα περί της ενοχής των βουλγαρικών αρχών εις κινήσεις εμφαινούσας πρόθεσιν διαταράξεως της ειρήνης εν τη Βαλκανική εν συνεργασία μετά της Αγκύρας […] Και εκ της επιεικείας αυτής τινών των Συμμάχων πορίζεται όχι μικράν ενθάρρυνσιν η βουλγαρική κυβέρνησις. Αλλ’ από του σημείου τούτου μέχρι της ευνοήσεως οιασδήποτε προθέσεως αποτελούσης απειλήν διά την ειρήνην, η απόστασις είνε τεραστία»

ΕΘΝΟΣ

 • ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ

«Είνε γεγονός βέβαιον, ότι καθ’ όλον το διάστημα του ΕυρωπαΪκού πολέμου και μέχρι πρό τινος ακόμη η ζωή εν Ελλάδι ήτο απιστεύτως ευθηνοτέρα ή εις πάσαν άλλην αγωνιζομένην χώραν. Ήδη όμως συμβαίνει, ατυχώς, όλως το αντίθετον […] Η κοινωνία βαίνει ραγδαίως εις φοβερόν και απίστευτον οικονομικόν αδιέξοδον, όπερ θα οδηγήση εις αληθή ασφυξίαν. Η Κυβέρνησις ας συναισθανθή την επί τούτω κολοσσιαίαν ευθύνην της και ας σκεφθή, έστω και τόσον αργά, περί των ενδεικνυομένων οικονομικών μέτρων»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΕ ΚΕΜΑΛΙΚΑ ΠΛΟΙΑΡΙΑ

«Ο ελληνικός στόλος εβύθισε κεμαλικά πλοιάρια έξωθι της Νικομηδείας, καθ’ ην στιγμήν απησχολούντο ταύτα εις την τοποθέτησιν τορπιλλών εις την εκεί περιοχήν»

 • ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΟΒΗΣΙΝ ΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

«Το έθνος έχει απόλυτον, τυφλήν, ακλόνητον πίστιν εις τα μαχόμενα τέκνα του. Είνε βέβαιον περί της νίκης των. Αλλά ποίαν επίδρασιν θα έχη η νίκη αύτη επί της οικονομικής του καταστάσεως, εφ’ όσον την χειρίζεται Κυβέρνησις, ήτις απεδείχθη ανίκανος να λύση τον βαρύνοντα επ’ αυτού οικονομικόν αποκλεισμόν και ήτις δεν εξήντλησε καν πάντα τα επιβαλλόμενα μέτρα προς άρσιν του;»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΝΕΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ ΟΡΚΟΙ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
 • ΕΥΝΟΪΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΙΤΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 • Ο κ. ΜΠΡΙΑΝ ΑΣ ΜΗ ΒΙΑΣΘΗ !

«Εάν ο κ. Μπριάν έχη την οξυδέρκειαν και την σύνεσιν και μετρίου πολιτικού και τον πολιτισμόν νηφαλίου Γάλλου, και δεν επιθυμεί να κάμη κακόν εις την πατρίδα του, ας αναμένη πρώτα –ως κάμνει και η Αγγλία- την Ελληνικήν επίθεσιν, την Ελληνικήν νίκην. Δεν θα αναμείνη δε επί πολύ. Και τότε με την φωνήν των Ελληνικών πυροβόλων, θα εύρη άλλην γλώσσαν και άλλην δύναμιν διά να ομιλήση και προς τον Μπεκήρ Σαμύ και τους ερυθρούς της Αγκύρας»

 • Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΝΕΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΡΑΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΟΡΓΗ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΤΗΤΕΣ ΑΒΛΑΒΕΙΣ

«Η Ελλάς ουδέποτε υπελόγισεν επί της Ιταλικής προστασίας, ούτε επί της Γαλλικής υποστηρίξεως, αλλά μόνον επί των δυνάμεών της. Εάν διά του αγώνος υπέρ της διεκδικήσεως των δικαίων της προεκάλεσε την οργήν της φιλαρπάγου Ιταλικής πολιτικής και την μήνιν των Γάλλων κεφαλαιοκρατών, εις τούτο ουδεμίαν φέρει ευθύνην. Αλλ’ η οργή της Ρώμης, είνε ακίνδυνος, ίσως δε περισσότερον ακίνδυνος, είνε η οργή των Παρισίων»

 • Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

«Έναντι του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Πολιτισμού ο κ. Αριστείδης Μπριάν, εγείρει τον Τουρκικόν Πολιτισμόν, ανακαλύψας τόσα θαυμάσια προσόντα του Τουρκικού Έθνους και ως Κράτους, και διατυμπανίζει, ότι τον Τουρκικόν Πολιτισμόν θα τον κρατήση εν Ευρώπη επ’ αγαθώ της Ανθρωπότητος, δηλαδή διά το ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ως το εννοεί, της Γαλλίας»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ

«Ο κ. Πρωθυπουργός λοιπόν θα παραμείνη εις την Μ. Ασίαν διά να παρακολουθήση τας επιχειρήσεις. Δεν εγνώσθη ακόμη, αν θα τις παρακολουθήση από θεωρείον […] Αν δε αισθάνεται τον πειρασμόν να λάβη την μερίδα του από τον ενθουσιασμόν μιας επιθεωρήσεως του μετώπου, ας γίνη επί τέλους και αυτή η επθεώρησις διά να ικανοποιηθή ο κ. Πρωθυπουργός, μεθ’ ο να επιστρέψη εις τας Αθήνας. Διότι αυτήν την στιγμήν η επίσημος Ελλάς απουσιάζει όχι μόνον από την Ευρώπην, αλλά και από τας Αθήνας»

 • ΔΙΑΨΕΥΣΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ !

«Αι βαρύταται κατηγορίαι του Παρισινού ‘’Χρόνου’’ κατά του Ελληνικού στρατού, ως διαπράξαντος δήθεν ωμότητας εις την Νικομήδειαν, πρέπει να συγκλονίσουν την Κυβέρνησιν, και η διάψευσις πρέπει να έλθη τόσον κεραυνοβόλος και τόσον πειστική, ώστε να βουβαθούν οι συκοφάνται»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΧΘΡΟΤΗΣ

«Βαθεία είναι η πικρία την οποίαν προξενεί εις την Ελληνικήν ψυχήν η αρθρογραφία του γαλλικού τύπου […] Δεν είναι βεβαίως ανάγκη να ζητήσωμεν την αιτίαν τούτου. Είναι γνωστή εις πάντας […] Δυστυχώς όμως οι σήμερον ιθύνοντες εις την Ελλάδα, μη κατορθώσαντες να επιτύχουν επίσημον επαφήν μετά της Γαλλίας ίνα διαλύσουν την εν αυτή επικρατούσαν ανθελληνικήν ατμόσφαιραν, δεν εστάθησαν ικανοί ούτε δι’ ανεπισήμων ενεργειών, διά της διαφωτίσεως του γαλλικού τύπου να επιτύχουν τούτο, αλλ’ ούτε καν απεπειράθησαν τοιούτον τι…»

 • ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΩΝΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ – ΘΑ ΚΤΥΠΗΣΗ ΤΟΣ ΚΕΜΑΛΙΚΟΥΣ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ – ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ;

«Το πρακτορείον Ρώϋτερ ανακοινοί ότι οι αγγλικοί κύκλοι θεωρούν απίθανον την επίθεσιν των Κεμαλικών εκ Νικομηδείας κατά της Κωνσταντινουπόλεως, διότι έχουν διαταγάς της Κυβερνήσεως Αγκύρας να αποφύγουν επιμελώς πάσαν προστριβήν μετά των Συμμάχων»

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

«Εις τούτο δε έγκειται πλέον διά την Ελλάδα ο Βουλγαρικός κίνδυνος : ότι η γεωργική Κυβέρνησις της Σόφιας τείνει ν’ αποκαταστήση εις Λονδίνον, εις Παρισίους, εις Ρώμην αισθήματα Βουλγαροφιλίας, την εποχήν ακριβώς κατά την οποίαν η Ελλάς εκέρδισε διά της απομονώσεως την ‘’αυτοτέλειάν’’ της»

 • ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΧΩΜΕΝ ΝΙΚΗΣΕΙ

«Η έναρξις των επιχειρήσεων εις το μέτωπον της Μ. Ασίας είνε πλέον ζήτημα ολιγίστων ημερών, εάν όχι ωρών […] Εκ της αισίας εκβάσεως του αρχομένου σκληρού αγώνος οι κυβερνήται μας εξαρτώσι την ταχείαν και πλήρως ικανοποιητικήν λύσιν των εθνικών μας ζητημάτων […] Δυστυχώς οι κυβερνήται μας, οίτινες κατέλαβον την αρχήν, τη θελήσει του λαού, τον λαόν εννοούσι να αφίσωσιν αδιαφώτιστον, φρονούντες ότι μία απλή αισιοδοξολογούσα αόριστος διαβεβαίωσις είνε αρκετή να ικανοποιήση τας διανοητικάς και ψυχικάς του ανάγκας»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ‘’ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ’’

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΙΛΕΣΙΑΣ – ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ. ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ – ΟΙ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΙ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ  – ΠΥΚΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ…

«Ο γεννηθείς θόρυβος εις τον αστικόν τύπον τη εμπνεύσει του επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργείου επί της ληφθείσης αποφάσεως της αντιπροσωπευτικής Διοικήσεως της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών της Ελλάδος περί της μη συμμετοχής αυτής εις την Γ. Διάσκεψιν του Διεθνούς Γραφείου της Εργασίας αναμφισβητήτως σκοπόν έχει την εξεύρεσιν ενός αντιπροσώπου από οπουδήποτε και αν προέρχεται ούτος, ίνα χρισθή ως αντιπρόσωπος των εργατών»

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
 • ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΟΡΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
 • ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΙΣ

«Ο Ελληνικός Λαός, όστις απέστειλεν εις την Μικράν Ασίαν τον Βασιλέα του και την Κυβέρνησίν του, ανέλαβεν υψίστας υποχρεώσεις και απέναντι της Ιστορίας του και απέναντι των ομογενών του και απέναντι τέλος των άλλων υποδούλων εθνοτήτων, διά τας οποίας η παρουσία του Ελληνικού στρατού αποτελεί εγγύησιν ότι δεν θα απειληθή η ελευθερία και η αυθυπαρξία των»

 • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΥΣΣΑΝ. Η ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ. ΤΕΝΕΔΟΣ, ΕΛΛΗ, ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ… Πολεμικαί ανταποκρίσεις

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΣΦΙΞΑΤΕ ΤΟΝ ΚΛΟΙΟΝ

«Εν πάση περιπτώσει, οι μάλλον ενδιαφερόμενοι γείτονες, σύμμαχοι και φίλοι βαλκανικοί λαοί, οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι και οι Έλληνες, έχουν καθήκον να σφίξουν αποπνικτικώτερον τον κλοιόν του βουλγαρικού λύκου, ή να του αφαιρέσουν τους οδόντας, κατά τρόπον, ώστε να μη δύναται να βλάψη κανένα εκ των γειτόνων του»

 • ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΙΑ
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΛΩΝ

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ