Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 19 Ιουλίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η δεύτερη φάση του μικρασιατικού αγώνα περιλαμβάνει τη συνέχιση των επιχειρήσεων με κατεύθυνση την κεμαλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ‘’η εκστρατεία μέχρις Αγκύρης απεφασίσθη’’. Επίσημες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, ωστόσο οι φήμες τροφοδοτούν το όνειρο της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΩΜΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΝ

«Αι ιμπεριαλιστικαί ουτοπίαι ίσως να διαθρύπτουν την φιλοτιμίαν του λαού, το μέλλον μιας τάξεως, ήτις εξαρτά τα συμφέροντά της εκ της μεγεθύνσεως του κράτους. Αλλ’ αποτελούν πλάνην δεινήν και επικίνδυνον […] Από της πλάνης δε του ιμπεριαλισμού οφείλει η Κυβέρνησις κυρίως και κατόπιν οι πολιτικοί ηγέται και τα όργανα της δημοσίας γνώμης να προφυλάξωσι τον Ελληνικόν λαόν»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ

«Η εκστρατεία μέχρις Αγκύρης απεφασίσθη. Και εντός της εβδομάδος άρχονται αι προς κατάληψιν της κεμαλικής πρωτευούσης επιχειρήσεις του στρατού μας. […] Η κραυγή ‘’προς την Άγκυραν’’ αποτελεί νυν το σύνθημα της εξορμήσεως των λεοντοθύμων πολεμιστών. Και το νόημα αυτού ηλεκτρίζει τας ψυχάς των στρατιωτών μας, οι οποίοι εννοούν καλώς ότι διά της Αγκύρας ανοίγει η οδός προς την Κωνσταντινούπολιν»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

«Διά την λύσιν του παιζομένου δράματος υπάρχουν δύο οδοί. Η προς την Κωνσταντινούπολιν και η προς την Άγκυραν. Η Ελλάς έχει επαρκείς δυνάμεις διά ν’ ακολουθήση και τας δύο, εφ’ όσον και αι δύο Τουρκίαι την πολεμούν. Εν πάση περιπτώσει η δράσις της θα είνε και ρέπει να είνε ταχυάτη, κεραυνοβόλος, διά να εξασφαλισθούν απολύτως οι καρποί της νίκης, αι πάγιαι βάσεις της ειρήνης της Ανατολής»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΕΚΚΕΝΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

«Οι εν Ρώμη, επιθυμούντες διακαώς να παραμείνωσιν οριστικώς εις το Αιγαίον και να κρατήσωσιν υπό οιανδήποτε μορφήν τας νήσους, η θέσις των οποίων είνε προνομιούχος, ιδία εις χείρας μεγάλης ναυτικής Δυνάμεως, παρουσιάζουσι πλείστας δυσκολίας και παρελκύσεις και ζητούσι παντοιοτρόπως να διαφύγωσιν εκ της αγγλικής προτάσεως. Και προβάλλει τότε η Ιταλία όρους προς εκκένωσιν της Δωδεκανήσου και διατυποί αξιώσεις, αι οποίαι από της πρώτης στιγμής εφάνησαν προωρισμέναι ν’ αποτύχωσιν»

 • ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΜΑΣ. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΪΡΑΝΤΖΗ-ΓΚΕΔΗΚ. ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. ΑΛΗΘΗΣ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΨΩΜΑΤΟΣ 1799

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
 • ΜΕ ΤΟ ΠΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ. ΤΟ ‘’ΕΜΠΡΟΣ’’ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ. Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ. ΠΩΣ ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ ΤΟ ΕΣΚΗ-ΣΕΧΗΡ. ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΙΚΗΣ
 • ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΝ. ΑΙ ΣΚΛΗΡΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
 • ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΚΗΣ ΝΙΚΗΣ. ΑΙ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ. Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«Και μήπως η διπλωματία δεν ήτο εκείνη, ήτις ανέτρεψε την διά των όλων του Ελληνικού σταρτού επιτευχθείσαν λύσιν του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος; Και μήπως σήμερον, έπειτα από οκτώ ολόκληρα έτη δεν είνε τα Ελληνικά συμφέροντα εις χείρας του ελληνικού στρατού; […] Ποίος λοιπόν εκείνος, όστις ως από μηχανής θεός έρχεται την τελευταίαν στιγμήν και σώζει την Ελλάδα; Δεν είνε ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος και η σταρτιωτική Του μεγαλοφυΐα;»

ΕΣΤΙΑ

 • ΜΙΑ ΣΕΛΙΣ ΕΥΖΩΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΟΙΪΑΣ. ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΗΣ ‘’ΜΑΥΡΗΣ ΗΧΟΥΣ’’. ΠΩΣ ΠΙΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΟΜΕΡΟΝ ΦΡΟΥΡΙΟΝ. ΕΙΚΩΝ ΑΦΑΝΤΑΣΤΟΥ ΤΡΑΓΙΚΟΤΗΤΟΣ

«Ο λοχαγός του 10ου ευζώνων Σισαναβής τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι, ο λόχος του αποδεκατίζεται, μα κυριαρχεί, επί τέλους. Κυριαρχούμεν καθ’ όλην την γραμμήν. Και η ‘’Μαύρη ηχώ’’ (1850 μ. ύψους) πίπτει εις χείρας μας την 4ην μ.μ. Εδώ αρχίζει η τρελλή φυγή του εχθρού, ο απερίγραπτος πανικός του. Πρό της αφαντάστου ορμής των ευζώνων μας μοιάζει με κοπάδι τραγιών, κατά του οποίου επέδραμον οι λύκοι»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΟΙ ΚΕΜΑΛΙΚΟΙ ΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ. Ο ΤΟΥΡΚ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΜΥΝΑΝ. ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΔΗΘΕΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣΕΪΝΤΗ ΓΑΖΗ

«Νυν, το Κεμαλικόν στρατηγείον αγωνίζεται να περισυλλέξη νέας δυνάμεις εκ της ανατολικωτέρας περιφερείας της Μικράς Ασίας όπως αναπληρώση εκ των ενόντων μέρος των κενών τα οποία ήνοιξε η μεγίστη φθορά η προξενηθείσα υπό των ημετέρων εις τας τάξεις του στρατού των»

 • ΧΑΛΙΑ, ΧΑΛΙΑ, ΧΑΛΙΑ!

«Και τώρα τι θα πράξη η Κυβέρνησις; Θα διατηρήση την προς τους τσιφλικιούχους αλληλεγγύην της ή θα αναγνωρίση το δίκαιον των αγροτών και θα το αποδώση εις αυτούς;»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΜΟΝΟΣ

«Τώρα ο Βενιζέλος έρχεται να μου ανοίξη μόνος την θύραν του σιωπηλού του αναπαυτηρίου. Ουδείς, απολύτως ουδείς τον συνοδεύει εις την μακράν του αποδημίαν. Μόνος με τας αναμνήσεις του, με τον πυρετόν των σχεδίων, όσα η υπερορία αφήνει ημιτελή ή μόλις διαγραφέντα. […] Μόνος όπως όλοι, των οποίων την αδιάκοπον κίνησιν προς τα άνω είναι αδύνατον να παρακολουθήσωμεν ημείς οι άλλοι […] Μόνος διότι γύρω από τους ανθρώπους του αναστήματός του σχηματίζεται πάντοτε κενόν»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ! ΠΩΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΝΕΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ. ΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΩΝ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ. ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟΝ ‘’ΙΣΩΣ’’ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ

«Ο επιτελάρχης της Στρατιάς κ. Πάλλης έλυσε πρώτος την σιωπήν και προέβη εις τας κατηγορηματικάς δηλώσεις. Δηλώσεις πολιτικοστρατιωτικάς. ‘’Το έργον του ελληνικού στρατού δεν έληξεν. Ήδη αρχίζει η Δευτέρα περίοδος, ης τα’ αποτελέσματα ελπίζομεν, ότι δεν θα υστερήσουν της πρώτης. Ιδού η απόφασις της εκστρατείας της Αγκύρας ωμολογημένη’’»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ‘’ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ’’

«Υπάρχουν τεκμήρια ότι ο λαός ή η Εθνοσυνέλευσις απέσυρεν εξ αυτής (της κυβέρνησης) την εμπιστοσύνην του; Εάν δεν υπάρχουν, και ουδείς εχεφρονών άνθρωπος τολμά να ιασχυρισθή ότι υπάρχουν, αφήσωμεν την κυβέρνησιν απερίσπαστον εις το δύσκολον έργον της, το πρώτον μέρος του οποίου επέστεψεν η πληρεστέρα επιτυχία. Η ‘’πολιτική των δακτύλων’’ εχρεωκόπησε προ πολλού. Ο λαός γνωρίζει όσα πρέπει να γνωρίζη και διαιασθάνεται εκείνα τα οποία η στοιχειώδης πολιτική επιφύλαξις απαγορεύει να έλθουν εις την δημοτικότητα»

 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ

«Οι κομμουνισταί και πάλιν δεν θα παραλείψωμεν το καθήκον μας. Αισθανόμενοι τον πόνον και το δίκαιον των πασχόντων συντρόφων μας των πόλεων και των αγρών, δεν θα εγκαταλείψωμεν τον αγώνα υπέρ απελευθερώσεως του κολληγικού κόσμου από τα δεσμά των τσιφλικούχων. Δεν θα λησμονήσωμεν τον αγώνα και τας παραδόσεις του μικρού, αλλ’ εντίμου κόμματός μας»

 • ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΑ
 • Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΑΠΕΚΟΨΕ ΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΜΑΛΙΚΩΝ
 • Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΘΑ ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΖΗ ΑΛΛ’ ΟΙ ΛΑΟΙ ΘΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΥΝ

«Οι Ευρωπαίοι εξετάζουσι σήμερον την εν Μικρά Ασία κατάστασιν και την βλέπουσι σκοτεινήν. Δεν έχουσιν όμως και ουδέν μέτρον να προτείνουν προς βελτίωσίν της. Η Ελλάς όμως έχει να επιδείξη και πρόγραμμα διά το μέλλον και έργα διά το παρόν. Και ότι επετέλεσε μέχρι τούδε το ανανγνωρίζει ήδη ο κόσμος και αποδέχεται τας συνεπείας αυτού ως φυσικήν λύσιν και θεραπείαν μιας καταστάσεως, ήτις εγένετο γάγγραινα διά τον πολιτισμόν»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΠΟΛΥ ΣΠΕΥΔΟΥΝ

«Μερικαί Αθηναϊκαί συνάδελφοι πολύ νομίζομεν σπεύδουν, να ζητήσουν από την Κυβέρνησιν, όπως ανακοινώση εις τον λαόν τας αξιώσεις τας οποίας θα διατυπώση διά την σύναψιν της ειρήνης, ή τας σχετικάς αντιλήψεις της […] Ας μη λησμονούν ακόμη οι βιαζόμενοι συνάδελφοι την προφανή δυσμένειαν δύο εκ των συμμάχων Δυνάμεων, αι οποίαι δεν συμφέρει επ’ ουδενί λόγω να γνρίζουν εκ των προτέρων τας βλέψεις και τας αξιώσεις μας»

 • ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ