Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η δυσμενής αντιμετώπιση της ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι, σε συνδυασμό με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη γαλλο-κεμαλική συμφωνία η οποία είναι άκρως ανθελληνική, αποτελούν προφανώς την κατάλληλη ευκαιρία για μερίδα του Τύπου να επιρρίψει τις ευθύνες όλων των αρνητικών, στο βενιζελισμό…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΣ

«Η Ελληνική πολιτική ωδηγήθη κατά σύστημα μέχρι τούδε από τους ρωμαντισμούς της μεγάλης Ιδέας και της Κόκκινης μηλιάς. Αλλά θα είνε πολύ παρακεκινδυνευμένη η εξακολούθησις της μεγαλοφαντάστου αυτής πολιτικής με τας δυνάμεις, τας οποίας διαθέτει ήδη η χώρα κατόπιν των συνεχών αγώνων της τελευταίας δεκαετίας και των κλονισμών της εσωτερικής κρίσεως, ήτις δεν ετερματίσθη ατυχώς ακόμη»

 • ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΤΟΚΗ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ ΔΑΚΡΥΑ

«Αν ο βενιζελισμός νομίζη ότι και εις την περίπτωσιν της δυσμενεστέρας εκβιάσεως των εξωτερικών υποθέσεων ην ανυπομόνως καρτερεί και διαπύρως εύχεται, δύναται να επιδιώξη εσωτερικήν μεταβολήν, έχει πάντοτε τον καιρόν να δοκιμάση μίαν απόπειραν. Θα πεισθή τότε πόσον ακατάβλητος είνε η έντασις του πόθου της γαλήνης και πόσον λαιλαπώδης η οργή κατ’ εκείνων οίτινες θα τολμήσουν να την διαταράξουν»

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

«Σήμερον το φιλότουρκον ρεύμα παρασύρει ακάθεκτον την Γαλλίαν προς το μέρος των εχθρών μας, ο δε κ. Γούναρης, όστις μετέβη εις Παρισίους διά να το ανακόψη, κατόπιν της μεγίστης ενισχύσεως, ην έλαβε το ρεύμα τούτο από της 1ης Νοεμβρίου 1920. Δεν ήκουσε παρά τετελεσμένα γεγονότα από το στόμα του κ. Μπριάν… Όλα όσα γράφει σήμερον και θα γράψη αύριον ο Κυβερνητικός Τύπος ‘’προς αποκατάστασιν της αληθείας’’ διά να δικαιολογήση τα’ αδικαιολόγητα, ανήκουν εις την ελαφράν φιλολογίαν, ανίκανον να εξαπατήση ένα λαόν νοημονέστατον ως ο Ελληνικός»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΓΑΛΛΟΚΕΜΑΛΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΜΕΓΑΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ. ΟΞΥΤΑΤΟΣ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 • ΕΝΩ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΣΙΝ…
 • Η ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΠΡΟΦΟΡΙΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛ
 • Ο κ. ΜΠΡΙΑΝ ΕΛΠΙΖΕΙ Ν’ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΘΥΣΙΑΣ
 • ΕΡΗΜΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΝΩΤΑ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

«Οιαδήποτε και αν είνε τα αποτελέσματα της αποστολής του κ. Πρωθυπουργού, η στρατιωτική θέσις της Ελλάδος ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΑΚΟΜΗ ΥΨΟΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΙΟΤΕΡΑΝ ΑΚΟΜΗ ΙΣΧΥΝ. Ο κ. Γούναρης ενδέχεται ν’ αποτύχη εις το έργον του και να παραιτηθή της Αρχής. Αλλά Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΝ»

 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΟΥ ‘’ΧΡΟΝΟΥ’’

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Ο ‘’ΚΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ’’ ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΟΓΑΛΛΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΑ

«Επισείεται δηλαδή διά των χειρών του κ. Μπριάν μία Τουρκογαλλική μάχαιρα κατά της Ελλάδος και ο κ. Μπριάν μας λέγει ή αυτοκτονείτε ή ιδού η μάχαιρα θα την εμπήξωμεν μετά του Κεμάλ εις τα πλευρά σας. Ουδείς Έλλην είτε πολίτης, είτε στρατιωτικός δύναται να πτοηθή εκ των απειλών τούτων […] Την Ελλάδα δεν θα την διευθύνουν ποτέ πλέον ούτε αι λόγχαι των Μαύρων, ούτε οι πτερνιστήρες των ιπποτών της, ούτε τα τηλεγραφήματα των Γάλλων κεφαλαιοκρατών»

 • ΤΙ ΕΥΧΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΤΙΑ

 • ΜΕΡΙΚΑΙ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

«Πλανώμενος και πλανών ο Κυβερνητικός Τύπος, επροχώρησεν εις τον σφαλερόν δρόμον του, παρέχων εις τον δυστυχισμένον Ελληνικόν λαόν το ναρκωτικόν, το οποίον εχρειάζεταο διά να εμφανισθή το μέλλον ρόδινον. Εις το μεταξύ ο Κεμάλ εξηκολούθει ακούραστος τας συνεννοήσεις του με την Γαλλίαν […] Εν πάση περιπτώσει, είτε επιβεβαιωθούν εντελώς είτε όχι αι λεπτομέρειαι της χθεσινής συνομιλίας του κ. Μπριάν με τον κ. Γούναρην, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος θα επείσθη πόσον άστοχος και καταστρεπτική υπήρξεν η πολιτική, την οποίαν εφήρμοσεν έως τώρα»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΑΣ. Ο κ. ΜΠΡΙΑΝ ΑΝΕΛΑΒΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΙΓΟΥΣΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΙ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 • ΠΟΤΕ ΘΑ ΧΑΡΩΜΕΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΩΜΕΝ

«Προφανώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ενθυμούμενοι ιδικά των συναισθήματα της πολεμικής και μεταπολεμικής εποχής, εξ ιδίων θέλουν να κρίνουν τα αλλότρια. Διότι έχαιρον, και θα επανηγύριζον δημοσία, αν ηδύναντο, οι άνθρωποι αυτοί κατά την μεγαλειώδη εκείνην εποχήν των συνεχών νικών και επιτυχιών διά πάσαν συμβαίνουσαν μικράν ατυχίαν ή εκδηλουμένην αβλαβή δυσμένειαν»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΙ ΤΑΧΑ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΣΟΥΝ…

«Είναι άρά γε ο ‘’Βενιζελισμός’’, ο οποίος σήμερον απειλεί ή δυσχεραίνει την κατάστασιν εις ην περιήγαγε το Κράτος η κυβερνώσα τάξις; […] Το κυβερνητικόν συγκρότημα της  1ης Νοεμβρίου παρ’ ουδενός σοβαρώς απειλείται. […] Μοιραία είναι και η εξέλιξις των καθ’ ημάς πραγμάτων και εφ’ όσον η Κλωθώ εκτυλίσσει το νήμα της, εις ουδέν απολύτως ωφελούν οι αδικαιολόγητοι φόβοι και οι ανόητοι αφορισμοί των κυβερνητικών οργάνων περί ‘’Βενιζελισμού’’ και Φιλελευθέρων. Ο άχαρις ούτος αγών εις ουδέν έχει να τους ωφελήση. Τουναντίον τους ζημιώνει, και πολύ μάλιστα»

 • ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΜΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

«(…) νομίζομεν ότι και ο Γαλλικός τύπος θα ηδύνατο να παραιτηθή της προφάσεως του ανεπιθυμήτου του σημερινού εν Ελλάδι καθεστώτος προς δικαιολογίαν μιας στάσεώς του και να εξετάση μάλλον μήπως ο Ελληνικός παράγων δεν είναι δύναμις παραμελήσιμος εν τη Ανατολή και μήπως τα εν αυτή Γαλλικά συμφέροντα θα ηδύναντο να εξυπηρετηθούν ασφαλέστερον και κατά βασιμώτερον τρόπον διά μιας συνεννοήσεως απηλλαγμένης προκαταλήψεων θλιβερών»

ΠΡΩΙΝΗ

 • ΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΤΕΡΑΤΩΔΗΣ ΓΑΛΛΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

«Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας κ. Μπριάν ήκουσε μετά προσοχής τον κ. Γούναρην επί μακρόν και συγκατετέθη να συμβουλεύση εις τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑΝ […] Διότι πώς είνε δυνατόν να ανευρεθή κόκκος ειλικρινείας εις τας συμβουλάς του κ. Μπριάν, όστις αφ’ ενός συνιστά εις ημάς μετριοπάθειαν και συνεννόησιν μετά των Τούρκων και αφ’ ετέρου υπογράφει την τερατώδη Συνθήκην μετά του Κεμάλ;»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ

«Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος παρίσταται εις την Ευρώπυν περιβεβλημένος με την απόλυτον εμπιστοσύνην της Εθνοσυνελεύσεως […] Είνε εφωδιασμένος με πλήρη και απεριόριστον πληρεξουσιότητα να επιδιώξη τας λύσεις εκείνας αίτινες δύνανται να προσαρμοσθούν εις τα καθολικώτερα της χώρας συμφέροντα, και εις τας πραγματικάς της ανάγκας. Αρκεί μόνον να μη εννοηθούν κακώς παρά των άλλων αι διαλλακτικαί του προθέσεις, να μη ζητηθούν παρ’ αυτού παραχωρήσεις τας οποίας είνε ανίκανος να ανεχθή και συγχωρήση η εθνική συνείδησις»

ΣΚΡΙΠ

 • ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΟΚΕΜΑΛΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
 • Η ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ κ.κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ
 • ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΦΩΣ

«Η εκδηλουμένη δε σήμερον εις τας στήλας των κυριωτέρων οργάνων του γαλλικού Τύπου αντίθεσις, δεν έχει ως αιτίαν την παρουσίαν του Βασιλέως Κωνσταντίνου εν Ελλάδι, ούτε του κ. Γούναρη, ούτε του κ. Καλογεροπούλου. Αλλά τον αρχαίον και σταθερόν σύνδεσμον των γαλλικών συμφερόντων προς την Τουρκίαν. Λέγοντες δε τούτο δεν εννοούμεν ότι η Γαλλία είνε εχθρά της Ελλάδος. Όχι! Ο  Ελληνικός λαός δεν θα παραδεχθή ποτέ τούτο. Αλλ’ είνε φίλη των συμφερόντων της»

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

«Επομένως ο κ. Γούναρης, καλλιεργών ήδη καταλλήλως το έδαφος, δεν έχει παρά να τηρήση πολιτικήν καιροσκοπικήν, αφ’ ου εν τω μεταξύ αντιληφθή πλήρως και τας διαθέσεις και τους συμφεροντολογικούς υπολογισμούς των τριών Συμμάχων Δυνάμεων»

 • Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΙΠΠΙΝΓΚ ΜΠΟΑΡΔ
 • ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 1920

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ